KODEKS GAME MASTERA

I. Funkcje Kodeksu GM

1. Kodeks reguluje stosunki pomiędzy Administracją, GM i Graczami.
a) Opisuje sposób wyboru na stanowisko GM;
b) Przedstawia zasady, jakimi kieruje się GM i Administracja podczas korzystania z posiadanych uprawnień;
c) Opisuje obowiązki GM względem Graczy i Administracji;
d) Przedstawia tryb przyjmowania zgłoszeń i nakładania kar za złamanie Regulaminu, jak również sposób składania zażaleń.


II. Wybór na stanowisko GM

1. Osoby pełniące funkcję GM wybierane są przez Administrację.
2. Administracja wybiera osoby, które (między innymi):
a) Są aktywne w społeczności gry;
b) Prezentują wysoki poziom kultury osobistej;
c) Mają wszechstronną wiedzę nt. gry;
d) Są znane ze swojej uczciwości i obiektywizmu.
3. Administracja samodzielnie wybiera osoby na stanowisko GM - nie ma więc potrzeby wysyłania zgłoszeń. Wszelkie wiadomości zawierające pytania o to jak zostać GM oraz zgłoszenia na to stanowisko będą ignorowane. W przypadku uciążliwych i powtarzających się tego typu wiadomości, GM może nałożyć na konto Gracza stosowną karę.
4. W szczególności Administracja może zorganizować nabór otwarty na stanowisko GM, o czym poinformuje Graczy w stosownym komunikacie.


III. Charakterystyka konta GM

1. Konto GM jest postacią na 1 poziomie, nieuczestniczącą w grze (nie pokonuje bossów i potworów, nie rozgrywa żadnych walk z graczami, nie dokonuje operacji na targu itp). Konto to służy jedynie do pilnowania porządku w grze i karania za jego zakłócanie.
2. Postać GM posiada przed nickiem symbol [GM].
UWAGA! Oszuści często podszywają się pod GM, tworząc postacie o podobnie zaczynających się nickach np. IGMI itp. Prosimy ignorować wiadomości od takich Graczy i zgłaszać ich do GM.
3. Wiadomości PW otrzymywane od GM lub Administracji trafiają do specjalnej zakładki Wiadomości od administracji. Dodatkowo nick nadawcy oznaczony jest kolorem pomarańczowym.
4. Postać GM może poruszać się po wszystkich typach terenu w grze.
5. Aktualna lista GM dostępna jest z poziomu gry w zakładce Regulamin/Administracja. Każdy świat ma swoją własną listę GM.


IV. Zasady obowiązujące GM w zakresie konta prywatnego

1. Osoba pełniąca funkcję GM może oprócz konta GM posiadać również zwykłe konto Gracza (tzw. konto prywatne).
2. GM nie może być sędzią w sprawie domniemanych przewinień jego prywatnej postaci. Wszelkie operacje na jego koncie prywatnym, które wymagają uprawnień GM powinny być dokonywane przez innego GM.
3. GM nie może używać konta GM do uzyskiwania jakichkolwiek korzyści na koncie prywatnym (ani żadnym innym koncie). W szczególności GM nie może:
a) Dodawać złota, punktów rankingowych, punktów doświadczenia itp.;
b) Skracać, anulować nadanych kar;
c) Wykorzystywać uzyskanych za pomocą panelu GM informacji nt. innych graczy;
d) Wykorzystywać innych informacji, które mogą wpłynąć na korzyść prywatnej postaci w grze;
e) Uzyskiwać korzyści z linków PP (programu partnerskiego), umieszczonych na koncie GM;
f) Wykorzystywać konta GM w stosunku do graczy, z którymi popadł w konflikt w świecie gry.
4. Funkcja GM'a jest stanowiskiem opiniowanym, opartym o zaufanie, dlatego też wszelkie zachowania GM, również na kontach prywatnych mają wpływ na ocenę jego działalności jako GM.
5. Prywatne postacie GM nie zajmują się sprawami dotyczącymi pełnienia funkcji GM. Wszelkie zgłoszenia wysyłane na prywatne konta GM będą ignorowane.
6. Prywatne postacie GM podlegają temu samemu Regulaminowi oraz Wykazowi Kar (Kodeksowi Gracza) jak każdy inny Gracz.


V. Zasady, którymi kieruje się GM

1. GM odnosi się do Graczy w sposób kulturalny (nawet w przypadku, gdy jest prowokowany). GM nie prowokuje kłótni oraz nie uczestniczy w przepychankach słownych z Graczami.
2. GM nadaje kary na podstawie Regulaminu oraz Wykazu Kar znanego również jako Kodeks Gracza.
3. GM jest osobą bezstronną, obiektywną, niefaworyzującą żadnych Graczy. Ponadto podczas nadawania kar nie uwzględnia swojej znajomości z danymi Graczami, traktując wszystkich równo wobec obowiązującego Regulaminu i Wykazu Kar.
4. GM pełni swoją funkcję z zachowaniem najwyższej staranności.
5. GM ma prawo do stworzenia własnych, lecz nie odbiegających zbytnio od przyjętych zasad postępowania, które musi przedstawić w swojej prezentacji.
6. GM nie ujawnia poufnych informacji zdobytych za pomocą panelu GM, uzyskanych od innych GM, bądź zawartych na specjalnym forum dla GM.


VI. Obowiązki GM

1. GM pilnuje porządku w grze i kara graczy za jego zakłócanie.
2. GM powinien regularnie logować się na swoje konto, rozpatrywać zgłoszenia w panelu GM oraz inne zgłoszenia, przy czym GM może wyznaczyć własne zasady dotyczące odpowiedzi na PW w swojej prezentacji).
3. GM powinien regularnie logować się na forum i zapoznawać się z wszelkimi informacjami umieszczonymi w specjalnym dziale przeznaczonym dla GM.
4. W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności uniemożliwiających logowanie się na konto GM przez okres dłuższy niż 7 dni, GM powinien poinformować o tym wcześniej Administrację i Graczy poprzez umieszczenie stosownej informacji w prezentacji oraz w specjalnie przeznaczonym do tego temacie na forum dla GM.
5. GM nie zajmuje się naprawą błędów w grze, ma natomiast obowiązek przekazywać Administracji wszelkie informacje o błędach otrzymywane od Graczy.
6. GM może, ale nie ma obowiązku pomocy w sprawie utraty konta spowodowanej:
a) Udostępnieniem przez Gracza danych dostępowych do konta bądź e-maila osobom trzecim;
b) Niestosowaniem się do ogólnych zasad bezpieczeństwa w sieci;
c) Wpisaniem przez Gracza do profilu nieprawidłowego adresu e-mail, bądź jego zapomnienie.
Tego typu zgłoszenia będą rozpatrywane jedynie w miarę możliwości czasowych GM'a.
7. GM nie ma obowiązku odpowiedzi na zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, groźby, niekompletne, niezrozumiałe itp.


VII. Czym NIE zajmuje się GM?

1. GM nigdy nie prosi / nie pyta Graczy o:
a) Dane dostępu do konta;
b) Punkty MF;
c) Wysłanie SMS;
d) kody potwierdzające SMS;
e) numery kont bankowych / kart kredytowych / telefonu.
2. GM nie informuje o rzekomych promocjach na punkty MF.
3. GM nie informuje o rzekomych błędach w logach i nie grozi usunięciem postaci.
4. GM nie zajmuje się naprawianiem błędów w grze - prosimy zgłaszać je na forum w dziale błędy.
5. GM nie zajmuje się organizowaniem turniejów.
6. GM nie zajmuje się wprowadzaniem zmian (update'ów) w grze ani nie informuje o ich terminie.
7. GM nie zajmuje się sprawami związanymi z płatnościami i SMS'ami. Wszelkie problemy dotyczące płatności i SMS'ów powinny być zgłaszane za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego z poziomu gry (zakładka Usługi->Zgłaszanie błędów).
8. GM nie używa komunikatorów (takich jak Gadu-Gadu) do powiadomienia Gracza o złamaniu regulaminu lub nałożeniu kary. Ponadto nie używa komunikatorów do odpowiedzi na zażalenia oraz nie grozi i nie szantażuje Graczy.
9. GM nie udziela pomocy w zakresie prowadzenia gry (przejście questów, ułożenie statystyk itp.). Pomocy w tym zakresie prosimy szukać w poradnikach wymienionych na stronie startowej gry.
10. GM nie zajmuje się zmianą nicków Graczy.


VIII. Tryb przyjmowania zgłoszeń dotyczących łamania Regulaminu oraz podstawy do wymierzenia kary.

1. Każdy GM ma prawo na podstawie donosu bądź z własnej inicjatywy sprawdzić konto Gracza pod kątem przestrzegania Regulaminu i nałożyć ewentualną karę.
2. Gracz ma możliwość zgłoszenia naruszenia Regulaminu poprzez:
a) Przycisk "GM" na czacie;
b) Przycisk "GM" przy transakcji na targu;
c) PW do GM'a (z zastrzeżeniem zasad zawartych w prezentacji GM'a);
d) W temacie "Kto skarży nie błądzi" na forum.
3. Każde zgłoszenie powinno być zrozumiałe i dokładnie opisane.
4. GM ma obowiązek zachować anonimowość osoby zgłaszającej przewinienie.
5. Za podstawę do ukarania uznaje się:
a) Zapis wiadomości pisanych na czacie gry (poprzez wciśnięcie przycisku GM);
b) Zapis operacji na targu;
c) Tekst prezentacji Gracza, jego avatar lub nick;
d) Raporty ze stoczonych walk;
e) Ponadto za podstawę do ukarania przyjmuje się także inne informacje dostępne z poziomu panelu GM.
6. Nie mogą być wyłączną podstawą do ukarania:
a) Prezentowane cytaty z rozmów;
b) Screeny;
c) Zapisy rozmów (np. z komunikatora Gadu-Gadu) itp;
d) Podejrzenia/przypuszczenia niepoparte innymi dowodami.


IX. Nadawanie kar.

1. GM nadaje karę zgodnie z Regulaminem, po uprzednim upewnieniu się co do jej słuszności, analizie przedstawionych dowodów, jak również informacji uzyskanych za pomocą panelu GM.
2. W opisie kary widnieje zazwyczaj załącznik dokumentujący złamanie regulaminu (np. zapis czatu). W przypadku braku załącznika w opisie kary znajduje się dokładny opis przewinienia. W takich przypadkach GM wymierza karę na podstawie informacji zdobytych za pomocą panelu GM. (np. raporty z walk, dane logowań itp).
3. Kara pt. "Inne przewinienie" obejmuje nie zdefiniowane dokładnie w Regulaminie przewinienia. Wysokość kary w tym przypadku zależy od uznania danego GM, przy czym kara powinna być zbliżona do najbardziej podobnego przewinienia określonego w Wykazie Kar.
4. GM nie przyznaje kar na życzenie Gracza.
5. Na światach niemoderowanych kary za niektóre przewinienia mogą być wyjątkowo zaostrzone oraz mogą być nadane na wszystkie konta, którymi posługuje się Gracz.
6. GM w ramach przyznawania kary może:
a) Odebrać punkty doświadczenia/złoto/punkty rankingowe;
b) Nadać karę więzienia;
c) Nadać karę zablokowania czatu;
d) Nakazać zmianę nicka/avataru/prezentacji;
e) Usunąć prezentację lub avatar;
f) Zablokować/zbanować konto;
g) Anulować aukcję na targu.
7. Dodatkowo GM może:
a) Oznaczyć email do zmiany (np. w przypadku podejrzenia kradzieży konta);
b) Przydzielić Ban na IP za wielokrotne przewinienia takie jak: multikonta, podszywanie się pod GM/Administrację, ubliżanie GM/Administracji/Graczom, wyłudzanie smsów, pieniędzy, notoryczne próby sprzedaży kont, włamania, kradzieże itp.
8. GM nie ma możliwości:
a) Kasowania kont graczy;
b) Wglądu w statystyki gracza.


X. Zażalenia na nałożone kary.

1. Od nałożonej kary można odwołać się, poprzez wykorzystanie przycisku "Zgłoś zażalenie", znajdującego się przy opisie nałożonej kary (w logach Gracza). Odwołanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od momentu nałożenia kary. Po tym terminie zażalenia nie będą uwzględniane.
2. Na światach moderowanych GM ma 7 dni na odpowiedź na zażalenie. Na światach niemoderowanych czas oczekiwania jest przedłużony do 14 dni. Nie należy popędzać GM, jeśli przewidziany czas na odpowiedź nie minął.
3. GM nie ma obowiązku odpowiedzi na zażalenie bądź zamyka dalszą dyskusję jeśli:
a) Kara jest bezsprzecznie udowodniona (np. zapis czatu z wulgaryzmami);
b) Zażalenie zawiera wulgaryzmy lub groźby w stosunku do GM'a;
c) Wyczerpane zostały wszelkie argumenty nt. słuszności nałożonej kary.
4. GM przyjmuje wyjaśnienia jedynie od Gracza, który dostał karę. Nie będą brane pod uwagę wypowiedzi osób postronnych.
5. Tylko GM, który nadał karę ma prawo ją anulować. Wyjątkowym przypadkiem jest anulowanie jej przez Administrację.
6. Przewinienie jest anulowane wtedy i tylko wtedy, gdy osoba ukarana jest osobą niewinną.
7. Skracanie kar jest możliwe tylko wtedy, gdy kara została nadana niepoprawnie bądź są inne bardzo ważne okoliczności poparte dowodami, które mogły mieć wpływ na popełnione wykroczenie.
8. Wulgaryzmy, obraźliwy bądź chamski ton wypowiedzi kierowany do GM, podobnie jak groźby czy szantaże są dodatkowo karane.
9. GM nie ma obowiązku ujawniania ukaranemu dowodów jego winy. Zobowiązany jest jednak przedstawić owe dowody Administracji lub innemu GM na ich żądanie.
10. Każdy GM ma prawo do pomyłki podczas nadawania kary, która powinna zostać niezwłocznie naprawiona po jej wykryciu.